PREPRAVA

Cena za km v EUR

1-10km/13,-
11-20km/18,-
21-30km/23,-
31-40km/27,-
41-50km/31,-
51-60km/36,-
61-70km/40,-
71-80km/45,-
81-90km/49,-
91-100km/54,-
nad 100km je 1km/0,50,-

Úložný priestor v,d,š:2,2*3,7*1,7m 
Rozmery vozidla v:2,75 d:5,80 š:2,10 m
Max.nosnosť: 1200kg z osobami vo vozidle
Každá začatá hodina státia vozidla 10 EUR

SŤAHOVANIE

1 miestnosť 10m3/od 50,- 2 hod./2 ľudia
2 miestnosti 18m3/od 96,- 4 hod./2 ľudia
3 miestnosti 26m3/od 144,- 6 hod./2 ľudia
4 miestnosti 34m3/od 192,- 8 hod./2 ľudia
5 miestností 42m3 /od 240,- 10 hod./2 ľudia
dom/od 300,- 6 hod./ 5 ľudia
s výťahom 1 poschodie/3,-/1 miestnosť
bez výťahu 1 poschodie/6,50,-/1 miestnosť

Každá ďalšia začatá hodina = 10 EUR

SŤAHOVANIE KANCELÁRIÍ

1 pracovné miesto (pracovný stôl, stolička, malá skrinka, veľká skriňa, 10 krabíc dokumentov, telefón,fax,počítač,zakladač dokumentov) /20,-
s výťahom 1 poschodie/3,-/ 1 pracovné miesto
bez výťahu 1 poschodie/6,50,-/1 pracovné miesto

*            VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE NÁJOM VOZIDLA ZA ÚHRADU

  1. Uzatvorenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

1.1 Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany.

1.2 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania vozidla nájomcovi (podpisu odovzdávacieho protokolu).Vozidlio je vybavené kamerovým a monitorovacím zariadenim na určenie polohy.

1.3 Predmetom nájmu je druhovo určené vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v odovzdávacom protokole.

1.4 Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu depozit. Depozit je max. do výšky 10 % z obstarávacej ceny vozidla, pričom percentuálnu výšku zálohy určí prenajímateľ. Depozit bude vrátený nájomcovi po ukončení nájmu a vrátení vozidla prenajímateľovi v neporušenom stave spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené užívaním vozidla.

1.5 Prenajímateľ na požiadanie nájomcu a za doplatok poskytne nájomcovi ďalšie príslušenstvo k vozidlu/ napr. autosedačka, nosič na lyže a pod./.

  1. Povinnosti prenajímateľa.

Prenajímateľ sa zaväzuje:

2.1 Odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky,

2.2 Poistiť vozidlo zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

2.3 Vykonávať u prenajatého vozidla potrebné opravy a servisné prehliadky,

2.4 V prípade nutnosti vykonania opravy vozidla na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky a následne písomne (fax, mail) informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie kvalitnej opravy v autorizovanom servise spoločnosti alebo k prevozu vozidla do vlastného autorizovaného servisu,

2.5 V prípade, že prehliadka alebo oprava vozidla  nebude vykonaná do 24 hodín od odovzdania vozidla do servisu, nájomca má právo odstúpiť od zmluvy a bude mu vrátená alikôtna suma podĺa cenovej kalkulácií v zmluve o nájme. To sa nevzťahuje na potrebu opravy škody na vozidle spôsobenej nájomcom resp. osobami, ktorým nájomca umožnil použitie vozidla alebo na škodu spôsobenú neznámym páchateľom.Nájomca nemá nárok na iné náhrady škôd.

2.6 Vykonať likvidáciu všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí).

  1. Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný najmä:

3.1 Používať vozidlo riadne, pri zachovaní odbornej starostlivosti, spôsobom a v rozsahu danom účelom použitia, technickými podmienkami, pokynmi, návodmi a príslušnými predpismi; starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu vozidla o prevádzke vozidla a inštrukcie o hustení pneumatík,ako aj inštrukcie prenajímateľa.

3.2 Kontrolovať pred jazdou stav motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách a iné časti vozidla, ktoré by mohli následne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo poškodiť vozidlo. Škody vzniknuté zanedbaním týchto povinností hradí nájomca v plnej výške.

3.3 Používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti (napr. taxislužba),použitie vozidla na účasť na pretekoch, súťažiach a podobne, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov ako aj jeho používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie vozidla resp. s pokynmi prenajímateľa, nie je povolené. Nájomca nesmie prenechať užívanie vozidla inej osobe. Nájomca – právnická osoba resp. podnikateľ môže určiť okruh vlastných zamestnancov oprávnených používať vozidlo,nesmie ho však prenechať inej právnickej osobe resp. podnikateľovi. Okruh zamestnancov oprávnených užívať vozidlo musí byť vymedzený v nájomnej zmluve.

Nájomca nie je oprávnený vytvoriť k vozidlu akékoľvek zabezpečovacie či iné právo v prospech tretej osoby ani umožniť také konanie inej osobe.

3.4 V prípade, že je auto vybavené autorádiom, ktoré je odnímateľné, vybrať rádio pred opustením vozidla a zabezpečiť ho proti odcudzeniu. V prípade, že je vozidlo vybavené autorádiom s odnímacím panelom, vybrať tento odnímací panel alebo kódovú kartu a zabezpečiť ich proti odcudzeniu.

3.5 Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu.

3.6 Na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly, či sa vozidlo používa riadnym spôsobom.Prenajímateľ pritom nezodpovedá za škodu na majetku a veciach nájomcu nachádzajúcich sa alebo ponechaných vo vozidle.

3.7 Písomne ohlásiť prenajímateľovi bezodkladne každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody (napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči prenajímateľovi).

3.8 V prípade vzniku poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške 100 % z  ceny vozidla a to aj v prípade úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, kedy nájomca zodpovedá za

škodu v plnej výške. Tým však nie je dotknutá povinnosť na zaplatenie akýchkoľvek ďalších povinností (napr. náhrad, sankcií a pod.) podľa platných právnych predpisov, zmluvy o nájme alebo týchto VOP.

3.9 V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode 100 ­­% ceny vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia.

3.10 Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie, je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu nahradiť v plnom rozsahu. Táto povinnosť nájomcu sa vzťahuje aj na prípad spôsobenia škody na vozidle v dôsledku požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok.

3.11 V prípade, že bude vozidlom páchaná trestná činnosť v dôsledku zanedbania alebo porušenia povinností nájomcom, a vozidlo bude zadržané políciou, je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi ušlý zisk za obdobie počas zadržania vozidla.

3.12 V prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku alebo v zahraničí okamžite vyžiadať súhlas prenajímateľa s vykonaním opravy,ktorý musí byť daný písomne (faxom, mailom).

3.13 Zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu; ak sa v prípade odcudzenia vozidla nájomca nebude môcť preukázať platnými dokladmi od vozidla prevzatými od prenajímateľa pri prevzatí vozidla, alebo sa preukáže, že vozidlo nebolo patrične zabezpečené, zaväzuje sa uhradiť čiastku, ktorá sa rovná rozdielu ceny vozidla a výškou plnenia príslušnej poisťovne. Ďalej sa nájomca zaväzuje uhradiť 100 % sadzby nájomného podľa cenníka, a to až do doby plnenia poisťovne, ako dohodnutú zmluvnú pokutu.

3.14 Niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V prípade zavinenia škody nájomcom sa nájomca zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu,ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou.

3.15 Oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Nájomca je taktiež povinný oznámiť prenajímateľovi vopred písomne mená vodičov, ktorí budú vozidlo viesť.

3.16 V prípade ukončenia nájmu vrátiť vozidlo riadne a včas, v čistom stave, tak, ako ho prevzal.

3.17 Dbať, aby nedochádzalo k neprimeranému opotrebovaniu či zničeniu funkčných zariadení vozidla. Pri poškodení alebo nadmernom znečistení exteriéru alebo interiéru vozidla, nezodpovedajúcemu bežnému používaniu, môže prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s čistením resp. prípadnou opravou,

3.18 Za stratu dokladov a príslušenstva k zapožičanému vozidlu (osvedčenie o TP, potvrdenie o zaplatení zákonného poistenia, kľúče od vozidla, odnímací panel od rádia, radio a iné.) je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody v plnom rozsahu, ako aj zmluvnú pokutu vo výške 165€ (4.970,80 Sk) (zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú zmluvnú pokutu).

3.19 Nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do krajín mimo EÚ alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ na to prenajímate neudelí svoj výslovný súhlas.

3.20 Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 165€ (4.970,80 Sk )za každý prípad prepálenia čalúnenia sedadla resp. akekoľvek poškodenie časti interiéru vozidla (napr. cigaretou a pod.).

3.21 V prípade, ak prenajímateľ po vrátení vozidla zistí zámenu súčiastok na vozidle zo strany nájomcu alebo tretej osoby, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi nadobúdaciu cenu vymenenej súčiastky, ako aj zmluvnú pokutu 200 až 3000€.

3.22 Nájomca je povinný vrátiť vozidlo minimálne s takým množstvom pohonných hmôt v nádrži, s akým ho prebral. Inak je povinný za každý liter pohonných hmôt v neprospech prenajímateľa zaplatiť prenajímateľovi čiastku 2€ (60,25 Sk).

3.23Nájomca svojím podpisom udeluje súhlas na spracovanie osobných údajov po dobu trvania dvoch rokov pre účeli prenájmu vozidla.

3.24 VO VOZIDLE JE ZÁKAZ: FAJČIŤ,PIŤ,JESŤ.

Porušenie bodu 3.24 zmluvná pokuta vo výške 100€.

3.25 Za preťaženie vozidla najomca uhradí prenajímateľovy 0,50 EUR za každý kilogram nad celkovú hmotnosť vozidla /celková hmotnosť je 3500kg/.

3:26Vozidlo nájomca prebral v čistom stave a bez závad.

3.27 Odovzdať vozidlo v čistom stave.

3.28 Začiatok vymáhania sankcie za poškodenie vozidla ,môže byť do tridsiatich dní od ukončenia zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

 

  1. Nájomné a jeho splatnosť

4.1 Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán podľa typu prenajatého vozidla – predmetu nájmu, a je uvedené v cenníku prenajímateľa. Denná sadzba nájomného je účtovaná za každých aj začatých 24 hodín.

4.2 Výška dohodnutého nájomného vychádza z cenových podmienok nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla – predmetu nájmu, platných v deň uzatvorenia zmluvy. Cena nájmu (denná sadzba nájomného) je stanovená v závislosti od dohodnutej doby nájmu. V prípade, ak nájomca na základe dohody s prenajímateľom predčasne ukončí zmluvu, je povinný zaplatiť nájomné vo výške dennej sadzby pre skutočnú dobu nájmu podľa cenníka. V prípade, ak počas trvania zmluvy dôjde na základe požiadavky nájomcu k zmene predmetu nájmu, výška nájomného sa odo dňa zmeny predmetu nájmu (t.j. odo dňa prevzatia iného vozidla uvedeného na odovzdávacom protokole) mení podľa cenníka aktuálneho v deň zmeny predmetu nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla, čo

nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej zmeny predmetu nájmu.

4.3 V cene nájomného sú uvedené náklady uvedené pod článkom 2 týchto všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel (vrátane poistenia zákonnej zodpovednosti za prevádzku vozidla). Pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady rovnako ako aj náklady na umývanie vozidla a čistenie interiéru vozidla, prípadné úrazové poistenie osôb užívajúcich vozidlo, poistenie batožiny a ďalšie náklady.

4.4 Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ je oprávnený upraviť dohodnuté nájomné s ohľadom na zmeny nákladov, predovšetkým na výšku poistného, cestnej dane a pod., ktoré nebolo v čase uzavretia nájomnej zmluvy možné predpokladať. Nájomné má prenajímateľ právo upraviť len v takej miere, ktorá zodpovedá zmene nákladov podľa predchádzajúcej vety. Takúto zmenu nájomného je prenajímateľ povinný písomne oznámiť nájomcovi v dostatočnom časovom predstihu.

4.5 Nájomné je nájomca povinný zaplatiť tak, že časť bude splatná pred prevzatím vozidla ako záloha a zvyšok v pravidelne dohodnutých splátkach splatných vždy na začiatku dohodnutého obdobia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.6 Nájomné podľa bodu 4.5 vyúčtuje prenajímateľ faktúrou – daňovým dokladom. Faktúra je splatná do 14 dní od jej vystavenia, s výnimkou uhradenia dohodnutej zálohy, ktorú je nájomca povinný uhradiť najneskôr pri prevzatí vozidla.

4.7 V prípade vypovedania resp. ukončenia zmluvy zo strany nájomcu v rozpore s touto zmluvou, sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu,ktorá prenajímateľovi vznikla predčasným ukončením zmluvy.

4.8 V prípade porušenia zmluvnej povinnosti nájomcu zaplatiť dohodnuté nájomné riadne a včas v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku sa nájomca zaväzuje zaplatiť okrem dohodnutého nájomného aj zmluvnú pokutu vo výške 0.5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.

  1. Skončenie nájmu

5.1 Zmluva o nájme vozidla na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu.

5.2 Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím 10 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, ak v zmluve nie je ustanovené inak. Prenajímateľ je ďalej oprávnený ukončiť zmluvu aj okamžitým odstúpením od zmluvy, pokiaľ nájomca hrubo porušuje zmluvné podmienky alebo tieto všeobecné obchodné podmienky, osobitne podmienky uvedené v článku 3 VOP. Okamžité odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia nájomcovi. Za deň doručenia sa pokladá aj deň, kedy bolo prevzatie písomnosti odmietnuté nájomcom, ako aj deň uloženia zásielky na pošte.Prenajímateľ doručuje písomnosti nájomcovi len na adresu uvedenú v nájomnej zmluve.

5.3 V prípade, ak nájomca vráti vozidlo pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

5.4 Ku dňu ukončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť vozidlo na miesto, odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.5 V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť náklady resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dohodnutého denného nájomného plus sumu 0.1% z obstarávacej ceny vozidla denne.

  1. Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva prenajímateľ s účinnosťou od 25/03/2020  v zmysle §273 Obchodného zákonníka. Prenajímateľ má výhradné právo na aktualizáciu a úpravu týchto podmienok.

6.2. Všeobecné obchodné podmienky sú spolu s odovzdávacím protokolom neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme dopravného prostriedku uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

V  Šaľa  dňa    /    /2020

Za nájomcu:…………………………..                           Za prenajímateľa:……………………………

(pečiatka, podpis)                                                                                          (pečiatka, podpis)

Súčasťou zmluvy je zmluva o nájme dopravného prostriedku(vozidla),odovzdávací protokol.

APLT s.r.o. Hollého 1845/22 Šaľa 927 05 IČO:53 020 693